Te vagy a válasz

2022.03.06

A lélek szemszögéből a halál csupán átmenet. A halál­ban levetkezzük a hús és vér, az ítélkezés, a magány és a szenvedés köntösét. A halál után már nem lakunk a föl­di világban, de a másvilágba sem lépünk be igazán.Mindöszsze arról van szó, hogy kitágul a tudatunk, s mi mélyebben megértjük létünk igazságát és az élet alapve­tő egységét. Odafigyelünk arra, ami mindig is ott rejtő­zött bennünk, de elfeledkeztünk róla a földi sürgés-for­gásban.Amikor tudatunk átköltözik szellemmivoltunkba, tü­zetesen szemügyre veszünk minden gondolatot, érzést, szót és tettet, amely épp az imént levetett földi porhüve­lyünkhöz tartozott. Ennek során nemcsak azt tapasztal­juk meg, hogy mik ezeknek a következményei bennünk, hanem ezt is megértjük, hogy a "mi" és az "ők" ugyanaz.Teljes lelkünkből átérezzük azokat a vádakat, amelyekkel másokat illettünk. Átéljük mindazt a szenvedést és meg­aláztatást, amelyet meggondolatlan szavaink és tetteink okoztak. Ugyanakkor abban a gyógyító szeretetben is süt­kérezünk, amelyet szeretteink kaptak tőlünk. Ekkor ért­jük meg teljes mélységükben Jézus szavait: "Szeresd fele­barátodat, mint önmagadat!" Túlvilági utazásunk során barátainkkal, családtagjaik­kal, tanárainkkal és lelki vezetőinkkel találkozunk. Ilyen­kor tudatunk bejárja a gyógyulás és okulás tágas térsége­it. Ebben a belső valóságban ugyanúgy megalkottuk a ta­nulás, a gyógyítás és a művészetek központjait, mint a Földön. Itt készülünk elő következő földi kalandunkra.Amiként előző életünket is alaposan szemügyre vesszük, úgy a következő életek tanulságait is gondosan tanulmá­nyozzuk. Az alábbi meggondolások alapján tervezzük meg következő újjászületésünk körülményeit:• Lelkünk természete.• Hajlamaink és belső értékeink.• Le nem tudott karmikus kötelezettségeink.• Más lelkekkel kötött megállapodások.• Mindaz, amiben bővelkedünk.• Mindaz, aminek híján vagyunk.Nem olyan nehéz belátnunk, mennyire szükséges ez a születés előtti tervezgetés, ha meggondoljuk, milyen tö­mérdek utánajárás előzi meg a pályaválasztást vagy a csa­ládalapítást. Vajon egy új élet nem ér meg ennyit?A megtestesülés szóban benne van a test szavunk. Az emberi lélek hosszú utazása a szellemlét végtelen és határtalan, időtlen lehetőségei között kezdődik. És mivel a szellemvilág nem ismeri a teret és az időt, itt nincsenek emlékek, következmények, felelősség vagy lelki nemesedés sem. Csak akkor tapasztalhatjuk meg annak a teljes­ségét, amit Istennek nevezünk, ha leszületünk az anyagi világba, a tér és idő keretei közé. Ilyenformán átéljük a halandóságot, megtanulunk felelősséget vállalni, gyako­rolhatjuk és továbbfejleszthetjük szabad akaratunkat. Az emberi lélek "fél lábbal" a semmiben, a másikkal a min­denben áll. E kettő között terül el a tapasztalatok ama végtelenje, amely egységbe fogja a két világot. Földi éle­tünk során, ha megtanuljuk, hogyan ébredjünk fel az anyag csábító, hipnotikus káprázatából, azt is felfedez­zük, hogy nem muszáj megvárnunk a fizikai halált; itt és most is átkelhetünk a hídon... örök hazánkba.Michael J. Tamura: Te vagy a válasz